Újságíró

Újságíró

Újságíró programunk alapozással indul, majd szakirányokban teljesedik ki: online, televíziós, rádiós és magazinos pályán.

Jelentkezem

Újságíró

A színvonalas média szakmai munkára való alkalmasság és tudás megszerzésének leghatékonyabb módja az egyéni tehetséggondozásra épülő felkészítés. Erre a módszertani alapra épül a Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft. minden programja, így az alapozó újságíró tehetséggondozási program is. Programjaink alappillére a gyakorlat: a szakmai ismeretek átadása gyakorlati foglalkozások keretében zajlik, és a tehetséggondozási folyamatban az egyéni teljesítmények alapján mérjük a fejlődést. A koncentrált gyakorlás rendkívül idő- és energiaigényes, éppen ezért jelentős anyagi támogatással segítjük programjaink résztvevőit, hogy minél több figyelmet tudjanak fordítani a felkészülésre. Alapozó újságírás

Az újságírói pályára felkészítő komplex tehetséggondozási programjaink első szakasza az alapozás. Félévnyi intenzív munkát szánunk minden tehetséges résztvevőre, hogy megalapozza tudását az újságírás alapműfajaiban és felkészüljön a szakirányválasztásra.

Az alapozó szakaszban elsősorban a médiaszakmai alapismeretekkel, a tényműfajokkal és a hírújságírással foglalkozunk. Mivel az újságírói napi gyakorlat tetemes része a hír- és hírháttér műfajok alkalmazásából áll, az alapozó program résztvevői gyakorlati foglalkozások és irányított otthoni munka keretében sajátítják el a hírújságírás alapjait.

Az újságírói szakmában a profizmus alapja a kiváló felkészültség: alapozó újságíró programunkban éppen ezért különös gondot fordítunk a megfelelő tájékozottság és -forráskezelés rutinjának megszerzésére. Ez a makulátlan újságírói etika alapja, egyben pedig a tényműfajok hatékonyságának feltétele.

A minőségi tartalomkészítés egyik alapkövetelménye az igényes nyelvhasználat és a kifogástalan helyesírás. Az újságírói munkára felkészítő tehetséggondozási programjaink teljes időtartama alatt folyamatosan foglalkozunk a résztvevők anyanyelvi kompetenciáinak fejlesztésével is – írásbeli és szóbeli gyakorlatok keretében egyaránt.

Pályázati feltételek:

 • sikeres érettségi vizsga
 • büntetlen előélet

 

Bemeneti feltételek:

 • érvényes pályázat alapján
  lebonyolított sikeres felvételi vizsga
 • a támogatási szerződés feltételeinek elfogadása, a támogatási szerződés aláírása

az alapozó újságíró program időtartama: 6 hónap átlagos

csoportlétszám: 10-15 fő

az alapozó újságíró program befejezése után választható szakirányok:

(minden szakirány időtartama 1,5 év)

 • online újságírás
 • rádiós újságírás
 • televíziós újságírás
 • magazin újságírás
 • videó-újságírás
 • ismeretterjesztő újságírás

Újságírás

 • A színvonalas
  média szakmai
  munkára való al-
  kalmasság és
  tudás megszerzé-
  sének leghatéko-
  nyabb módja az
  egyéni tehetség-
  gondozásra épülő
  felkészítés. Erre a
  módszertani
  alapra épül a Nem-
  zeti Tehetséggon-
  dozó Nonprofit
  Kft. minden prog-
  ramja, így az ala-
  pozó újságíró te-
  hetséggondozási
  program is.
 • Programjaink
  alappillére a gya-
  korlat: a szakmai
  ismeretek átadása
  gyakorlati foglal-
  kozások keretében
  zajlik, és a tehet-
  séggondozási fo-
  lyamatban az
  egyéni teljesítmé-
  nyek alapján
  mérjük a fejlődést.
 • A koncentrált
  gyakorlás rendkí-
  vül idő- és energia-
  igényes, éppen
  ezért jelentős
  anyagi támogatás-
  sal segítjük prog-
  ramjaink résztve-
  vőit, hogy minél
  több figyelmet tud-
  janak fordítani a
  felkészülésre.

Alapozó újságírás

Az újságírói pályára fel-
készítő komplex tehet-
séggondozási programja-
ink első szakasza az ala-
pozás. Félévnyi intenzív
munkát szánunk minden
tehetséges résztvevőre,
hogy megalapozza tudá-
sát az újságírás alapmű-
fajaiban és felkészüljön a
szakirányválasztásra.

Az alapozó szakaszban
elsősorban a médiaszak-
mai alapismeretekkel, a
tényműfajokkal és a hír-
újságírással foglalko-
zunk. Mivel az újságírói
napi gyakorlat tetemes
része a hír- és hírháttér
műfajok alkalmazásából
áll, az alapozó program
résztvevői gyakorlati fog-
lalkozások és irányított
otthoni munka kereté-
ben sajátítják el a hírúj-
ságírás alapjait.

Az újságírói szakmában a
profizmus alapja a kiváló
felkészültség: alapozó
újságíró programunkban
éppen ezért különös
gondot fordítunk a meg-
felelő tájékozottság és
-forráskezelés rutinjának
megszerzésére. Ez a ma-
kulátlan újságírói etika
alapja, egyben pedig a
tényműfajok hatékonysá-
gának feltétele.

A minőségi tartalomké-
szítés egyik alapkövetel-
ménye az igényes nyelv-
használat és a kifogásta-
lan helyesírás. Az újság-
írói munkára felkészítő
tehetséggondozási prog-
ramjaink teljes időtarta-
ma alatt folyamatosan
foglalkozunk a résztve-
vők anyanyelvi kompe-
tenciáinak fejlesztésével
is – írásbeli és szóbeli
gyakorlatok keretében
egyaránt.

Pályázati feltételek:

 • sikeres érettségi vizsga
 • büntetlen előélet

 

Bemeneti feltételek:

 • érvényes pályázat alapján
  lebonyolított sikeres felvételi vizsga
 • a támogatási szerződés feltételeinek elfogadása, a támogatási szerződés aláírása

az alapozó újságíró program időtartama: 6 hónap átlagos

csoportlétszám: 10-15 fő

az alapozó újságíró program befejezése után választható szakirányok:

(minden szakirány időtartama 1,5 év)

 • online újságírás
 • rádiós újságírás
 • televíziós újságírás
 • magazin újságírás